Д-р ДАРИО ЈОЦИЌ mr. sci. med. e роден во 1969 во Белград.


Дипломирал на Медицинскиот факултет на Универзитет во Белград во 1995 со просечна оценка 9,53. Специјалистичкиот испит од општа хирургија го положил во 2001 со одлична оценка. На Медицинскиот факултет на Универзитет во Белград во 2008 година ја одбранил магистерската теза под назив:

„ВЛИЈАНИЕ НА СОСТОЈБАТА НА ВЕРТЕБРАЛНИТЕ АРТЕРИИ ВРЗ РАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАРОТИДНАТА ЕНДАРТЕРЕКТОМИЈА“:

Во КБЦ „Земун“ на одделението на општа хирургија работел од 1997 до 2004 година, а потоа преминува на Клиника за васкуларна хирургија на Институт за кардиоваскуларни болести „Дедиње“. Бил секретар на работната група во Министерството за здравје за изработка на „Национален водич за превенција на кардиоваскуларните болести“ во 2005 година. Повеќе пати учествувал на додатните едукации и конгреси во земјата и странство.

Еден е од пионерите во минимално инвазивните методи на лекување на проширените вени. После дваесет години искуство во областа на општа и васкуларна хирургија, го основал Центарот за современо лекување на вените, во рамките на кој овозможил на пациентите да им бидат достапни сите современи минимално инвазивни хируршки методи на лекување на вени и капилари. Во Србија, но и во регионот, тој прв го примени методот на лекување на проширените вени со медицински лепак.

Тој е автор и коавтор на повеќе трудови, коишто се објавени во странски и домашни списанија, конгреси во земјата и странство. Бил предавач на 11. Школа на дијализа, што е одржана во 2005 година. Тој è автор на шест поглавја во учебникот „Индикации во артериска реконструктивна хирургија“. Радуловиќ С., Јевтиќ М. што е објавен во 2007 година од страна на Медицинскиот факултет на Универзитет во Бања Лука. Тој è автор на две поглавја во учебникот „Хирургија за студенти на стоматологија“. Радак Ѓ., Вучуревиќ Г., Илијевски Н. Панчево, Стоматолошки факултет 2010.

БИБЛИОГРАФИЈА:

ТРУД ВО СПИСАНИЕТО ИНДЕКСИРАНО ВОCURRENT CONTENTS (CC)ИЛИ ВОSCIENCE CITATION INDEX (SCI):
 1. Radak Đ, Ilijevski N, Nenezić D, Popov P, Vučurević G, Gajin P, Jocić D, Kolar J, Radak S, Sagić D, Matić P, Miličić M, Otašević P. Temporal Trends in Eversion Carotid Endarterectomy for Carotid Atherosclerosis: Single-Center Experience with 5,034, patients. Vascular, 2007: 15 (4) : 205-210.
 2. Radak Đ, Babić S, Ilijevski N, Jocić D, Aleksić N, Gajin P, Tanasković S, Lozuk B, Otašević P. Surgical reconstruction for unilateral iliac artery lesions in patients jounger than 50 years: long term follow-up. VASA 2011.
ТРУД ВО СПИСАНИЕТО ИНДЕКСИРАНО ВОSCIENCE CITATION INDEX (SCI) EXPANDED:
 1. Nenezić D, Matić P, Ilijevski N, Popov P, Gajin P, Jocić D, Radak Đ. True aneurysm of common digital artery- case report. Srp. Arch. Celok Lek, 2008: 136 (5-6): 289-291
 2. Nenezić D, Matić P, Gajin P, Ilijevski N, Jocić D, Popov P. Radak Đ. Silver-coated dacron prosthesis in the treatment of infection in arterial surgery: case reports. Srp. Arch. Celok Lek, 2008: 136 (7-8): 410-413
 3. Popov P, Jocic D, Babic S, Tanaskovic S, Jovanovic P, Nenezic D, Ilijevski N, Radak D. Pregled istorijata hirurškog lečenja okluzivne bolesti karotidnih arterija. Srp Arh Celok Lek 2008; 136 (5-6): 324-331.
ОСТАНАТИ ТРУДОВИ:
 1. Radak Đ., Radević B, Popov P. Vučurević G. Babić D., Gajin P, Jocić D, Kolar J, Radak S, Kuprešanin I, Buljak M, Matić P. Šta smo naučili posle 5.000 karotidnih endarterektomija za 14 godina!? Opšta medicina 2005;11(3-4):147-155.
 2. Jocić D, Matić P, Ilijevski N, Gajin P, Popov P, Nenezić D, Radak Đ. Monitoring vaskularnih pristupa i prevencija tromboze. Medicinska istraživanja 2007;41:2330.
 3. Despotović B, Gajin P, Matić P, Jocić D, Tanasković S, Babić S, Jović M. Opravdanost primene totalne parenteralne ishrane u hirurškoj praksi. Medicinska Istraživanja 2008; 42: 45-49.
 4. Radak Đ, Ilijevski N, Nenezić D, Popov P, Vučurević G, Gajin P, Jocić D, Kolar J, Radak S, Matić P, Miličić M, Tanasković S, Vujić S, Sagić D. Šta smo naučili posle 6586 everzionih karotidnih endarterektomija. Medicinska Istraživanja 2009; 43:15-24.
 5. Babič D, Jocić D, Radak Đ. Dressing of clinical trials: for example “everest” trial. Medicinska istraživanja 2007; 41: 31-34.
 6. Matić P, Jocić D, Tanasković S, Vujić S, Radak Đ. Terapija hiloznog ascita kao komplikacije hirurškog lečenja kroz prikaz slučaja. Medicinska Istraživanja 2009; 43:31-33.
 7. Ilijevski N, Nenezić D, Popov P, Matić P, Jocić D, Babić S, Tanasković S, Radak Đ. Okluzivna bolest supraaortalnih grana. Zvezdara Clin Proc 2009; 10(1-2): 25-27.
ИЗВОД ВО ЗБОРНИК НА МЕЃУНАРОДЕН СКУП:
 1. Jocic D, Ilijevski N, Vucurevic G, Radak D.VERTEBRAL ARTERIES AND EARLY RESULTS OF CAROTID ENDARTERECTOMY 15th Congress of the Mediterranean League of Angiology andVascular Surgery, Palermo, Italy, September  23-26, 2005.Int Angio 2005; 24/Suppl.2 (3): 33.
 2. Jocić D, Ilijevski N, Đukić V, Radak DIABETES MELLITUS AS A RISK FACTOR FOR PERIOPERATIVE COMPLICATIONS AFTER CAROTID SURGERY 53rd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Ljubljana, Slovenia, June 02-05, 2004.Interact Cardiovasc Thor Surg 2004;3/S1:S81.
ИЗВОД ВО ЗБОРНИК НА НАЦИОНАЛЕН СКУП:
 1. Miličić M, Matić P, Jocić D, Babić S, Tanasković S, Radak Đ. Da li je arteriografija neophodna pri planiranju hirurškog lečenja aneurizme abdominalne aorte? 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 13-16. maj 2009; str. 76.
 2. Tanasković S, Nenezić D, Ilijevski N, Vučurević G, Popov P, Jocić D, Trebješanin Z, Radak Đ. Preokluzivna bolest unutrašnje karotidne arterije (stenoza 95-99%): medikamentozni tretman ili hirurško lečenje. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 13-16. maj 2009; str. 95.
 3. Jocić D, Ilijevski N, Nenezić D, Gajin P, Popov P, Miličić M, Matić P, Vučurevič  G, Babić S, Tanasković S, Lozuk B, Radak Đ. Uticaj stanja vertebralnih arterija na rane rezultate karotidne endaretrektomije. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 13-16. maj 2009; str. 99.
 4. Jocić,  N. lijevski, B. Lozuk, P. Gajin, D. Nenezić, Đ. Radak. Hirurški tretman malignih tumora abdomena koji zahvataju velike venske krvne sudove Kongres flebologa Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd, 14. okt 2007.
 5. Jocić D, Radak Đ, Ilijevski N. Hirurško lečenje komplikacija trajnih vaskularnih pristupa za hemodijalizu. 11. Škola dijalize, Beograd, 27. Maj 2005. Nešić V. ed. Hipotenzija na dijalizi i vaskularni pristup, 97-102.
 6. Radak Đ, Jocić . Hirurško lečenje stenoze i  tromboze vaskularnih pristupa, Seminar Vaskularni pristupi za hemodijalizu Beograd 19-20 oktobar 2007. Knjiga sažetaka 29-30.
КНИГИ, УЧЕБНИЦИ, ПРАКТИКУМИ:
 1. Radak Đ, Jocić D, Mirić M, Stokić E,  Marković-Denić G, Stanković S. Prevencija kardiovaskularnih bolesti. Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ministarstvo zdravlja republike srbije. Evropska agencija za rekonstrukciju, 2005.
 ПОГЛАВЈА ВО КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И ПРАКТИКУМИ
 1. Jocić D, Radulović S, Miličić M, Vučurević G, Jevtić M. Indikacije za hirurško lečenje abdominalne aorte. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci; 2007. p. 9-27.
 2. Ilijevski N, Matić P, Nenezić D, Jocić D, Popov P, Vasić N. Indikacije za rekonstrukciju supraaortalnih stabala. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci; 2007. p. 27-41.
 3. Nenezić D, Jevtič M, Jocić D, Popov P, Vlaisavljević S. Indikacije za hirurško lečenje simptomatske karotidne stenoze. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci; 2007. p. 43-57.
 4. Radulović S, Ilijevski N, Jocić D, Nenezić D, Popov P, Kolar J Indikacije za hirurško lečenje asimptomatske karotidne stenoze. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci; 2007. p. 57-65.
 5. Vučurević G, Ilijevski N, Gajin P,  Jocić D, Zoranović U, Kolar J Indikacije za rekonstrukciju vertebralnih arterija. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci; 2007. p. 73-87.
 6. Jevtić M, Jocić D, Gajin P, Popov P, Despot B, Maksić M. Indikacije za lečenje mezenterijalne ishemije. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci; 2007. p. 95-101.
 7. Ilijevski N, Jocić D, Radulović S, Vasić N, Zoranović U. Indikacije za hirurško lečenje akutne arterijske ishemije ekstremiteta.. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci; 2007. p. 57-65.
 8. Vekić B, Jocić D.Oboljenja tankog creva.U: Radak Đ.,Vučurević G., Ilijevski N. Ed. Hirurgija za studente stomatologije. Pančevo: Stomatološki fakultet. 2010, 202-4.
 9. Ilijevski N, Jocić D.Hirurgija slezine.U: Radak Đ.,Vučurević G., Ilijevski N. Ed.  Hirurgija za studente stomatologije. Pančevo: Stomatološki fakultet. 2010, 234-6.
 10. Radak Đ, Jocić D, Nenezić D, Ilijevski N, Stokić E. Imunološki aspekti ateroskleroze, 57-80.U: Đerić M, Stokić E, Todorović-Đilas Lj. Hiperlipoproteinemije – savremeni aspekti, Društvo lekara Vojvodine – Srpskog lekarskog društva, Novi Sad, 2005.

Центарот е основан од страна на васкуларниот хирург д-р Дарио Јоциќ по долгогодишно искуство и од желба на пациентите од овој дел на Европа да им ги овозможи сите светски, современи, минимално инвазивни методи на лекување на проширените вени.

КЛИНИКА


Трешњиног цвета 1ж 
Нов Белград, Србија

+381 66 488 800

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

ИНСТАГРАМ


@dr.jocic.lecenje.vena


Website by mzlaki-logo Studio Mzlaki