preloader image

Dr Dario Jocić

magistar medicinskih nauka, specijalista opšte hirurgije i vaskularni hirurg, rođen je 1969. u Beogradu. 
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine, sa prosečnom ocenom 9,53. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije je položio 2001. sa odličnom ocenom. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je 2008. godine odbranio magistarsku tezu, pod nazivom „Uticaj stanja vertebralnih arterija na rane rezultate karotidne endarterektomije“.

U KBC „Zemun“ na odeljenju Opšte hirurgije radio je od 1997. do 2004. godine, a zatim prelazi na Kliniku za vaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“. Bio je Sekretar radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu „Nacionalnog vodiča za prevenciju kardiovaskularnih bolesti“ 2005. godine. Dodatno se usavršavao na brojnim edukacijama i kongresima u zemlji i inostranstvu.

Jedan je od pionira u minimalno invazivnim metodama lečenja proširenih vena. Nakon dvadeset godina iskustva u oblasti opšte i vaskularne hirurgije, osnovao je Centar za savremeno lečenje vena, u okviru kog je omogućio da pacijentima budu dostupne sve savremene minimalno invanzivne hirurške metode lečenja vena i kapilara. Prvi je u Srbiji, ali i regionu, primenio metodu lečenja proširenih vena medicinskim lepkom.

Autor je i koautor više radova koji su objavljeni u stranim i domaćim časopisima, kongresima u zemlji i inostranstvu. Bio je predavač u 11. Školi dijalize, 2005. godine. Autor je šest poglavlja u udžbeniku „Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji“ (Radulović S., Jevtić M.) koji je 2007. godine objavio Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Autor je dva poglavlja u udžbeniku „Hirurgija za studente stomatologije“ (Radak Đ.,Vučurević G., Ilijevski N.) Pančevo, Stomatološki fakultet 2010.

dr Dario Jocić

BIBLIOGRAFIJA

RAD U ČASOPISU KOJI JE INDEKSIRAN U CURRENT CONTENTS–U (CC) ILI SCIENCE CITATION INDEX–U (SCI):

1. Radak Đ, Ilijevski N, Nenezić D, Popov P, Vučurević G, Gajin P, Jocić D, Kolar J, Radak S, Sagić D, Matić P, Miličić M, Otašević P. Temporal Trends in Eversion Carotid Endarterectomy for Carotid Atherosclerosis: Single-Center Experience with 5,034, patients. Vascular, 2007: 15 (4) : 205-210.

2. Radak Đ, Babić S, Ilijevski N, Jocić D, Aleksić N, Gajin P, Tanasković S, Lozuk B, Otašević P. Surgical reconstruction for unilateral iliac artery lesions in patients jounger than 50 years: long term follow-up. VASA 2011. 

RAD U ČASOPISU KOJI JE INDEKSIRAN U SCIENCE CITATION INDEX–U (SCI) EXPANDED

1. Nenezić D, Matić P, Ilijevski N, Popov P, Gajin P, Jocić D, Radak Đ. True aneurzsm of common digital artery- case report. Srp. Arch. Celok Lek, 2008: 136 (5-6): 289-291

2. Nenezić D, Matić P, Gajin P, Ilijevski N, Jocić D, Popov P. Radak Đ. Silver-coated dacron prosthesis in the treatment of infection in arterial surgery: case reports. Srp. Arch. Celok Lek, 2008: 136 (7-8): 410-413 

3. Popov P, Jocic D, Babic S, Tanaskovic S, Jovanovic P, Nenezic D, Ilijevski N, Radak D. Pregled istorijata hirurškog lečenja okluzivne bolesti karotidnih arterija. Srp Arh Celok Lek 2008; 136 (5-6): 324-331. 

OSTALI RADOVI

1. Radak Đ., Radević B, Popov P. Vučurević G. Babić D., Gajin P, Jocić D, Kolar J, Radak S, Kuprešanin I, Buljak M, Matić P. Šta smo naučili posle 5.000 karotidnih endarterektomija za 14 godina!? Opšta medicina 2005;11(3-4):147-155.

2. Jocić D, Matić P, Ilijevski N, Gajin P, Popov P, Nenezić D, Radak Đ. Monitoring vaskularnih pristupa i prevencija tromboze. Medicinska istraživanja 2007;41:2330. 

3. Despotović B, Gajin P, Matić P, Jocić D, Tanasković S, Babić S, Jović M. Opravdanost primene totalne parenteralne ishrane u hirurškoj praksi. Medicinska Istraživanja 2008; 42: 45-49. 

4. Radak Đ, Ilijevski N, Nenezić D, Popov P, Vučurević G, Gajin P, Jocić D, Kolar J, Radak S, Matić P, Miličić M, Tanasković S, Vujić S, Sagić D. Šta smo naučili posle 6586 everzionih karotidnih endarterektomija. Medicinska Istraživanja 2009; 43:15-24. 

5. Babič D, Jocić D, Radak Đ. Dressing of clinical trials: for example “everest” trial. Medicinska istraživanja 2007; 41: 31-34. 

6. Matić P, Jocić D, Tanasković S, Vujić S, Radak Đ. Terapija hiloznog ascita kao komplikacije hirurškog lečenja kroz prikaz slučaja. Medicinska Istraživanja 2009; 43:31-33. 

7. Ilijevski N, Nenezić D, Popov P, Matić P, Jocić D, Babić S, Tanasković S, Radak Đ. Okluzivna bolest supraaortalnih grana. Zvezdara Clin Proc 2009; 10(1-2): 25-27. 

IZVOD U ZBORNIKU MEĐUNARODNOG SKUPA

1. Jocic D, Ilijevski N, Vucurevic G, Radak D.VERTEBRAL ARTERIES AND EARLY RESULTS OF CAROTIDENDARTERECTOMY15th Congress of the Mediterranean League of Angiology andVascular Surgery, Palermo, Italy, September 23-26, 2005.Int Angio 2005; 24/Suppl.2 (3): 33.

2. Jocić D, Ilijevski N, Đukić V, Radak ĐDIABETES MELLITUS AS A RISK FACTOR FOR PERIOPERATIVE COMPLICATIONS AFTER CAROTID SURGERY53rd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Ljubljana, Slovenia, June 02-05, 2004.Interact Cardiovasc Thor Surg 2004;3/S1:S81. 

IZVOD U ZBORNIKU NACIONALNOG SKUPA

1. Miličić M, Matić P, Jocić D, Babić S, Tanasković S, Radak Đ. Da li je arteriografija neophodna pri planiranju hirurškog lečenja aneurizme abdominalne aorte? 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 13-16. maj 2009; str. 76.

2. Tanasković S, Nenezić D, Ilijevski N, Vučurević G, Popov P, Jocić D, Trebješanin Z, Radak Đ. Preokluzivna bolest unutrašnje karotidne arterije (stenoza 95-99odsto ): medikamentozni tretman ili hirurško lečenje. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 13-16. maj 2009; str. 95. 

3. Jocić D, Ilijevski N, Nenezić D, Gajin P, Popov P, Miličić M, Matić P, Vučurevič G, Babić S, Tanasković S, Lozuk B, Radak Đ. Uticaj stanja vertebralnih arterija na rane rezultate karotidne endaretrektomije. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 13-16. maj 2009; str. 99. 

4. Jocić, N. lijevski, B. Lozuk, P. Gajin, D. Nenezić, Đ. Radak.Hirurški tretman malignih tumora abdomena koji zahvataju velike venske krvne sudove Kongres flebologa Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd, 14. okt 2007. 

5. Jocić D, Radak Đ, Ilijevski N. Hirurško lečenje komplikacija trajnih vaskularnih pristupa za hemodijalizu. 11. Škola dijalize, Beograd, 27. Maj 2005. Nešić V. ed. Hipotenzija na dijalizi i vaskularni pristup, 97-102. 

6. Radak Đ, Jocić . Hirurško lečenje stenoze i tromboze vaskularnih pristupa, Seminar Vaskularni pristupi za hemodijalizu Beograd 19-20 oktobar 2007. Knjiga sažetaka 29-30. 

KNJIGE, UDŽBENICI, PRAKTIKUMI

1. Radak Đ, Jocić D, Mirić M, Stokić E, Marković-Denić G, Stanković S. Prevencija kardiovaskularnih bolesti. Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ministarstvo zdravlja republike srbije. Evropska agencija za rekonstrukciju, 2005.

POGLAVLJA U KNJIGAMA, UDŽBENICIMA I PRAKTIKUMIMA

1. Jocić D, Radulović S, Miličić M, Vučurević G, Jevtić M. Indikacije za hirurško lečenje abdominalne aorte. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci; 2007. p. 9-27.

2. Ilijevski N, Matić P, Nenezić D, Jocić D, Popov P, Vasić N. Indikacije za rekonstrukciju supraaortalnih stabala. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci; 2007. p. 27-41. 

3. Nenezić D, Jevtič M, Jocić D, Popov P, Vlaisavljević S. Indikacije za hirurško lečenje simptomatske karotidne stenoze. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci; 2007. p. 43-57. 

4. Radulović S, Ilijevski N, Jocić D, Nenezić D, Popov P, Kolar J Indikacije za hirurško lečenje asimptomatske karotidne stenoze. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci; 2007. p. 57-65. 

5. Vučurević G, Ilijevski N, Gajin P, Jocić D, Zoranović U, Kolar J Indikacije za rekonstrukciju vertebralnih arterija. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci; 2007. p. 73-87. 

6. Jevtić M, Jocić D, Gajin P, Popov P, Despot B, Maksić M. Indikacije za lečenje mezenterijalne ishemije. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci; 2007. p. 95-101. 

7. Ilijevski N, Jocić D, Radulović S, Vasić N, Zoranović U. Indikacije za hirurško lečenje akutne arterijske ishemije ekstremiteta.. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji. Banja Luka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci; 2007. p. 57-65. 

8. Vekić B, Jocić D.Oboljenja tankog creva.U: Radak Đ.,Vučurević G., Ilijevski N. Ed. Hirurgija za studente stomatologije. Pančevo: Stomatološki fakultet. 2010, 202-4. 

9. Ilijevski N, Jocić D.Hirurgija slezine.U: Radak Đ.,Vučurević G., Ilijevski N. Ed. Hirurgija za studente stomatologije. Pančevo: Stomatološki fakultet. 2010, 234-6. 

Radak Đ, Jocić D, Nenezić D, Ilijevski N, Stokić E. Imunološki aspekti ateroskleroze, 57-80.
U: Đerić M, Stokić E, Todorović-Đilas Lj. Hiperlipoproteinemije – savremeni aspekti, Društvo lekara Vojvodine – Srpskog lekarskog društva, Novi Sad, 2005.